List of 58 words that rhyme with the word "you":
acajou
Ahmadou
allyou
amadou
Anjou
Barthou
bayou
bijou
cachou
carcajou
Caribou
caribou
Changchiak'ou
chou
Chou
Cindylou
clou
congou
Cortelyou
Cotonou
Dou
Emmylou
euvrou
fou
froufrou
gaspergou
holier-than-thou
holier-than-thou
Huichou
IOU
kinkajou
Kuangchou
Kueichou
Kyprianou
Lindylou
Liou
Lou
loup-garou
Mamou
manitou
marabou
Margaret of Anjou
miaou
Ouagadougou
Papandreou
Poitou
Pompidou
predaciou
roucou
sapajou
Sardou
sou
thou
tinamou
Tombouctou
wamefou
you
Youlou